GODA GÄRNINGAR MOT RASISM!

Berätta om ditt ställningstagande och vad du kan göra mot rasism!

Genom att göra goda gärningar mot rasism och låta dem cirkulera är du
med och skapar ett samhälle med mångfald, tolerans och öppenhet.


HÄLSINGLAND - EN FÖR ALLA. ALLA FÖR EN.
RASISM FRÅGELEK - Test om rasism
TESTA DIG! VAD VET DU OM RASISM
Ta några minuter och gör din test genom att svara på 10 frågor om rasism
Testet är utarbetat av Röda Korset i Finland
FRÅGA 1 - Vad innebär rasism?

A = Nedvärdering av människovärdet
B = Storhetsvansinne
C = Eremitnatur
D = Stor egenkärlek

Svar:

A:  Nedvärdering av människovärdet

Rasism som begrepp betyder att man tillmäter en grupp av människor ett lägre värde än andra grupper av människor till exempel utgående från etnisk härkomst, hudfärg, nationalitet, kultur, modersmål eller religion.

Rasism är alltså att nedvärdera en grupp av människor eller någon av dess medlemmar. Till rasism hör ofta att man anser att den egna gruppen är bättre än andra grupper. Rasism orsakar ojämlikhet och skadar inte bara dem som utsätts för rasism utan också hela samhället.

De grundläggande rättigheterna i Sveriges grundlag samt lagen om likabehandling förbjuder direkt och indirekt rasism och annan diskriminering.
FRÅGOR och SVAR
FRÅGA 2 - Vad en Rasist är?

A = En politisk stämpel
B = En kriminell person
C = Anhängare av en viss ideologi
D = Finns inte endast en definition

Svar:

D:  Finns inte endast en definition

Det finns många definitioner på rasist och rasism, och rasism som fenomen förändras oavbrutet. Definitionerna varierar om man ser på fenomenet på individ-, grupp- eller samhällsnivå.

Straffrättsligt är en gärning rasistisk om den som utför gärningen har ett rasistiskt motiv. Personer som kritiserar kulturell mångfald eller invandring anser att de stämplas som rasister i offentligheten. En person som öppet bekänner sig som rasist kan vara anhängare av rasläran som ideologi. Detta är dock sällsynt, eftersom få vill bli stämplade som rasister.

En rasistisk människa är ofta inte medveten om att det hon gör är rasistiskt. Det skulle vara viktigare att avgöra varför en gärning eller ett handlingssätt är diskriminerande än att tvista om någon är rasist eller ej. För en vithyad svensk som hör till majoriteten kan det emellanåt vara svårt att förstå att små gester, miner, vitsar och utfrysning ur gemenskapen kan vara rasism. Man borde fråga dem som blivit utsatta för rasism vad de upplever som rasistiskt.
FRÅGA 3 - Du går på gatan. Du ser en förbipasserande spotta
                    en mörkhyad människa i ansiktet. Vad gör du?


A = Går förbi som om ingenting hänt
B = Ger personen en pappersnäsduk och beklagar det skedda
C = Skriker till den som spottade
D = Polisanmäler hädelsen

Svar:

B: Ger personen en pappersnäsduk och beklagar det skedda
C: Skriker till den som spottade
D: Polisanmäler händelsen


En stor del av rasistiska förolämpningar inträffar på allmänna platser. Etniska minoriteter och personer som till utseendet skiljer sig från den vithyade majoriteten är mer utsatta för den direkta rasism som sker på allmänna platser.

Det är viktigt att ingripa i den direkta och synliga rasismen – ur offrets synvinkel kan det, förutom det som skett, vara lika traumatiskt att ingen ingriper och att alla därför liksom tyst godkänner det inträffade. Det är värt att fundera över hur man ingriper mot rasism och träna det, för att man själv lättare kan ingripa i en verklig situation.

Att ingripa kräver inte hjältemod; det kan ta sig uttryck i att man visar sitt stöd för offret till exempel genom att man pratar med personen eller ställer sig bredvid personen. Det är dock viktigt att se till sin egen säkerhet ifall situationen är hotfull.
FRÅGA 4 - Vilket av dessa alternativ är strukturell rasism?

A = Att prata illa om någon
B = Diskriminerande lagstiftning
C = Nazism
D = Islamofobi

Svar:

B:  Diskriminerande lagstiftning

I samhällsfunktioner, i praxis och strukturer kan det finnas sådant som försätter en hel folkgrupp i ojämlik ställning, fastän ett uttryckligt rasistiskt motiv inte skulle finnas i bakgrunden.
Rasism av det slaget är svår att upptäcka.

Strukturell rasism har exempelvis att göra med vem som har makt och yttranderätt i samhället. Vems röst och vems erfarenhet hörs i medierna?

I maktförhållanden och i den strukturella rasismen ingår också att vissa tycker sig har rätten att definiera sig själva och sin bakgrund på det sätt de önskar, medan andras identitet förmodas vara på ett visst sätt.






Det antirasistiska samhället är alltså ett samhälle som bygger på acceptans och inkludering. Ett samhälle där var och en har rätt och möjlighet att själva bestämma vilka de vill vara. Där vi värnar om demokrati, mångfald och alla människors lika värde. Det är ett samhälle som tillsammans arbetar mot diskriminerande strukturer och för strukturer som skapar ett samhälle som är öppet för alla. Kort sagt ett samhälle som präglas av vårt mottomotto - Alla Olika - Alla Lika!
  English

Facebook
FRÅGA 5 - Vad måste en person med utländskt utseende       
                     alltid ha med sig i Sverige?


A = Pass
B = Uppehållstillstånd
C = ID-kort
D = Inget av dessa alternativ

Svar:

D:  Inget av dessa alternativ

I Sverige har vi ingen lag eller förordning som säger att de som bor eller vistas i landet skulle behöva bära med sig ID-kort.

Enligt grundlagen är människor lika inför lagen och ingen får utan godtagbar grund försättas i en annan ställning till exempel utifrån etnisk härkomst. Etnisk profilering är förbjuden i all myndighetsutövning.
Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
FRÅGA 6 - Påstående: Invandrarkvinnor passar bra som
                    närvårdare eftersom de har en stark drift att vårda

A = Ja
B = Nej

Svar:

B:  Nej

Personer som flyttat till Sverige eller överhuvud taget kvinnor har inte någon speciell egenskap som gör dem till vårdare. Uppfattningen att invandrade kvinnor har en medfödd drift att vårda lever emellertid seglivat. Det anses att kvinnor från Afrika representerar en social kultur där det är naturligt att kvinnor tar hand om barn och sjuka

Sådana uppfattningar bygger på fördomar och stödjer inte individens jämlika rätt att välja en viss yrkeskarriär Varje människa bör ses som en individ med egna styrkor, svagheter och framtidsplaner



FRÅGA 7 -




A = Du stannar kvar och diskuterar saken med dörrvakten
B = Du polisanmäler händelsen
C = Du kräver att få tala med dörrvaktens chef
D = Du går din väg

Svar:

A: Du stannar kvar och diskuterar saken med dörrvakten
B: Du polisanmäler händelsen
C: Du kräver att få tala med dörrvaktens chef

Diskrimineringslagen 2014-958 har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

När man reagerar på en rasistisk situation bör man komma ihåg att i näringslivet, den offentliga sektorn eller på arbetsplatsen, är det ett brott att diskriminera mot en person eller personer på grund av deras ursprung. Sådana fall av diskriminering bör rapporteras till polisen. Det är lättare att lämna in en rapport om du skriftligt har noterat information om vad som hände, inklusive tid och plats, vem förövaren var, och huruvida det fanns ögonvittnen.
FRÅGA 8 - Till vem skall man anmäla en rasistisk handling?

A = Nämaste vuxen
B = En lärare
C = Polisen
D = Inte till någon, saken skall hemlighållas

Svar:

A:  Närmaste vuxen
B:  En lärare
C:  Polisen


Ett rasistiskt brott är en straffbar handling och ska polisanmälas. I själva verket kommer endast en liten del av rasismen till polisens kännedom. Undersökningar visar att endast extrema former av rasistiska handlingar som t.ex. våld polisanmäls.

Man bör alltid berätta för någon om rasism, också om den uttryckts mer diskret. Man ska alltid ingripa i alla former av rasism. Det är i sista hand de vuxna som bär ansvar för att ingripa. De som utsatts för rasism ska inte behöva hantera det hela ensamma, och de ska inte behöva känna att de själva bär hela ansvaret för att ingripa.
Du köar till en nattklubb och är klädd i traditionell
romsk dräkt. Dörrvakten kräver att få se ditt ID-kort.
När han sett ditt ID släpper han inte in dig. Vad gör du?



FRÅGA 9 - Vilket var det vanligaste motivet för ett hatbrott år
                     2012?


A = Rasism
B =
Religion
C =
Sexuell läggning
D =
Funktionshinder

Svar:

A: Rasism

Ett hatbrott är ett brott som begåtts mot en person eller grupp, där motivet
är fördomar eller hat mot offrets förmodade eller verkliga etniska eller
nationella härkomst, religiösa övertygelse eller livsåskådning, sexuella läggning eller sexuella identitet, sexuella uttryck eller funktionshinder.

Enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2013 utsattes uppskattningsvis106 000 personer (1,4 procent) i befolkningen (16–79 år) för 184 000 främlingsfientliga hatbrott år 2012. Av de främlingsfientliga hatbrottshändelserna uppgavs 32 procent ha polisanmälts.
FRÅGA 10 - Påstående: Rasismen ökar när man pratar
                       om den?

A = Ja
B =
Nej

Svar:

B:  Nej

Rasism är svårt att motarbeta om man inte kan identifiera och namnge den. Enligt forskare som undersöker rasism bör man i den allmänna debatten fokusera på huruvida en aktivitet eller diskussion är respektlös och kränker  människovärdet, och vilken effekt den har på individerna.

Att prata om rasism ger tillfälle att hantera upplevelserna av rasism. Att ta upp rasism signalerar att man ingriper mot rasism och att det inte faller enbart på den som utsatts för rasism att bekämpa och klara av den. Man ska inte tiga ihjäl rasism när den förekommer, för den försvinner inte av sig själv.

Så hur många rätt fick du ihop? Om du känner dig osäker gå gärna in på vår hemsida och hitta mera information om vad rasism är och vad olika konsekvenser kan bli då man utsätts för rasistiska handlingar.
Du kan även beskriva dina goda gärningar mot rasism genom att ge oss ett prov. Se nedan
© Copyright 2014 - Helsingland mot rasism - All rights reserved

Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org