Hälsingland mot rasism och fascism!
Mångfald, tolerans och öppenhet
Hela Sverige tillsammans
© Copyright 2014 - Helsingland mot rasism - All rights reserved


Hälsingland mot rasism. Edsbyn
E-post: info@helsinglandmotrasism.org
     English
Vart är världen på väg? En relevant fråga när man betraktar allt som händer och sedan jämför dessa händelser med vår mänskliga historia. Terrordåd, krig, barn- och slavarbete, människohandel, kvinnomisshandel, barnvåldtäckt, hänsynslös kapitalism, maktfullkomliga politiker och diktatorer, politisk korruption, religion hyckleri  -       ja listan kan göras lång. För min egen del skrämmer jämförelsen mig, då den påvisar och repeterar historiska händelser
som om inget görs kommer att leda oss rakt in korrupta diktatorstyrda regioner, fortsatta krig, terror, lidande, elände och död.


     Eller som FN nu beskrev SyrienHell on Earth

Så låt oss nu alla tillsammans starta ett projekt för en bättre värld där alla människor på detta klot ska ha lika värde och rätt till ett värdigt liv  – oavsett var vi bor, religion, hudfärg, etnicitet.

En filosofi som alla människor på detta klot borde tillämpa och leva efter  är - Native Americans visdom och filosofi                          
Runt om i Europa och andra länder breder rasism och främlingsfientlighet ut sig. Många länder i världen står i lågor därför att länder och olika grupper bekämpar varandra i krig som påstås bero på religion trots att krigsgrupperna tillhör samma grundreligion. Terrordåd och militärkupper som dödar oskyldiga människor.
Nästan 60 miljoner människor har lämnat sina hem i världen för att söka skydd från krig, våld och förföljelse
Enligt UNHCR har det inte funnits så många flyktingar i världen sedan andra världskriget. Allt detta medför att stora delar av mänskligheten speciellt i västländerna ägnar oss åt verklighetsflykt likt dataspel, köp- och slängmentalitet hysteri och andra aktiviteter som gör att man kan förtränga det som händer runt omkring oss.
                                                                                                                     
Typ -sköt dig själv och skit i andra
Finns det någon gemensam nämnare i allt det som händer? Svaret är gemensamma nämnaren
= MAKTFULLKOMLIGHET KORRUPTION OCH GIRIGHET!
Det är inte bara religion utan även gigantiska inkomst- och förmögenhetsklyftor och det faktum att samhällen slits itu som är bränslet för allt elände vi upplever nu.                 

Det svar man kom fram till efter andra världskriget var att de utlösande faktorer stavades GIRIGHET och EGOISM Dvs. samma sak som vi nu ser breda ut sig i vår värld där inkomst- och förmögenhets skillnaderna växer i många länder och där svaga grupper görs ännu svagare och dessutom exkluderas istället för inkluderas i samhället.
Till dagens råare och tuffare samhälle har vi människor anpassat oss mycket snabbt. Tyvärr har det medfört att ett större egoist samhälle vuxit fram.
Typ - Sköt dig själv och skit i andra
Det som händer nu är drivet av egoism och girighet och inte av religion eller andra orsaker. Att det kunnat bli så här och att mänskligheten inte lärt sig av mänsklighetens grymma  historia är underligt. Den lärdom som drogs efter andra världskrigets slut måste få ny näring om vi ska undvika ett tredje världskrig. En filosofi mänskligheten borde anpassa och börja leva efter är Native Americans visdoms filosofi. Eller som Albert Einstein sade:
"Nationalism is an infantile sickness.
It is the measles of the human race."      
          
”Try not to become a man of success,
but rather try to become a man of value.”

”A human being is part of a whole called by us the universe.”
Världen har utvecklats till ett direktörsprojekt som bara har ett enda syfte – Att permanenta fåtalets makt över flertalet och att exkludera flertalets inflytande över produktionstillgångar och kapital. Där kapitalister styr och kontrollerar makthavare, diktatorer och vapenkarteller. Inom ekonomin används rationell egoism för att beteckna antagandet att enskilda personer agerar för att maximera sitt egna intresse på en marknad.

Det som nu händer runt om i vår värld borde få de allra flesta att rysa och tänka efter och inse att vi aldrig kan tillåta saker att gå så långt som till ett tredje världskrig.
Ska världen bli en fredlig plats finns bara ett sätt – Nämligen att GIRIGHET och EGOISM
ersätts av KÄRLEK och SOLIDARITET genom en fungerande fördelnings politik.
Därför måste vinsterna från världens produktion fördelas mer rättvist än idag. En mätt, välmående människa som ser framtiden an med tillförsikt ägnar sig inte åt krig, rasism, främlingsfientlighet eller terrorism. Utan planerar framtiden för en positiv utveckling. Vad nyliberalismens förespråkare förbisåg var att pengar skapar GIRIGHET och EGOISM och att pengar bara förvärrar problemen och gör dem än djupare.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”
Människans natur - god eller ond?

Människan är våldsam. Det blodtörstigaste djuret på denna planet. Sedan urminnes tider har vi bekämpat varandra i stora som små konflikter. Utkämpat tusentals krig. Människan i dagens samhälle har blivit mer och mer individualistisk och egoistisk. Vi skall bli NÅGON och så länge som denna mentalitet fortgår så kommer orättvisorna och klassamhällena att öka m,ed stora konflikter som följd. Vi måste därför införa ett helt annat tankesätt och beteende när det gäller oss själva och det samhälle vi lever i - för att kunna skapa en positiv förändring som kommer hela mänskligheten till del.

Vi pratar om: empati – samhörighet – medkänsla - broderskap och jämnlikhet

De klassiska dödssynderna är en sammanställning av de sju värsta mänskliga egenskaperna som fastställdes av påven Gregorius I. De bestod av:

högmod. frosseri, lusta, lättja, vrede, avund samt girighet.

Einstein sade det bäst om den idioti som präglar vårt samhälle:

"Endast två saker är oändliga. Universum och mänsklig dumhet,
och jag är inte säker på universum".
Man ser människan som ett i grunden egoistiskt väsen som strävar efter att vinna materiell välfärd, makt och njutning för egen del. Om inte dessa egoistiska drifter regleras genom yttre kontrollmekanismer så riskerar samhället att urarta till ett allas krig mot alla. Ser man människans natur som i grunden destruktiv blir det naturligt att se kontroll som en central strategi för att hålla de sociala konflikterna på en hanterbar nivå. Härav följer logiskt en samhällsfilosofi som betonar vikten av att avskräcka medborgarna från destruktivt beteende genom statligt våldsmonopol och ett effektivt rättsväsende. Utifrån denna grundsyn är det också naturligt att se konflikter och konflikthantering som en fråga om maktingrepp, kontroll, sanktioner och domslut.

Alla människor skulle kunna leva ett tryggt liv. Samtidigt som flertalet människor i Sverige och andra rika länder lever i materiellt välstånd lever flertalet av jordens befolkning i fattigdom och miljoner barn dör av svält. Militära rustningar slukar miljarder medan allt fler drabbas av sjukdomar till följd av fattigdom och nöd.
                                                                  ”Så här ska det vara, för så har det alltid varit”, säger de som har makt och privilegier.
                                                ” Det ligger således i människans natur att gynna sig själv och vara egoistisk”, säger samma människor.
Så här ska det inte få fortsätta att vara. Människan är varken född god eller ond, givmild eller egoistisk. Det är samhället vi växer upp i som påverkar hur vi tänker och agerar. Därför måste samhället förändras i en riktning som utvecklar positiva egenskaper hos människor, gör dem solidariska och till varandras medspelare i stället för konkurrenter. Ingen ska utnyttja någon annans arbetskraft och välvilja för egen vinning.
Naturen måste bevaras från utplundring av resurser till fördel för mäktiga ekonomiska krafter. Miljökatastrofer med försurning av vatten och förorening av luften och jorden som följd är i dag ett faktum i många av världens städer och bya
r.

Kapitalismen kännetecknas också av att en mindre grupp av befolkningen, kapitalistklassen, blir allt rikare. Den klassen gör allt för att behålla sin ekonomiska och politiska makt i samhället, till exempel genom att äga nästan all media. Produktionen är beroende av insatser från det arbetande folket. Under kapitalismen går de vinster som skapas bara till viss del tillbaka till de arbetande och samhället. En stor och växande del behålls av kapitalisterna. Kapitalvinster, ocker, bankverksamhet, slavarbete. Klyftan mellan fattiga och rika har vuxit rekord mycket. Världens åtta rikaste personerna äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning.  

De allt större vinster som de arbetande skapar borde rimligtvis användas till ökade löner, ökad välfärd, sänkt arbetstid och annat, men så är inte fallet.

Kapitalismen strider mot allt förnuft och leder till kriser och nöd. Systemet måste ersättas av ett nytt. Arbete och mat för dagen ska inte förbli en önskedröm i de fattiga delarna av världen.
Så länge det finns förtryckta, så länge kapitalismen existerar, så länge miljön hotas och människor diskrimineras på grund av etnicitet och kön krävs kamp.
Fördomar är ett mänskligt tillstånd och världshistorien är full av fördomar under århundradenas lopp mot grupper och människor som blivit utsatta och förföljda på grund av deras etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller andra egenskaper.

Rasism och främlingsfientlighet är ett av våra största samhällsproblem. Rasismen är inte konstant utan påverkas direkt av hur samhället förändras – och den samspelar med klass och andra strukturer. Därför är normkritik och tal om tolerans inte tillräckligt för att utmana rasism och diskriminering.

De viktigaste  utgångspunkterna är principen om alla människors lika värde och rätt. Politikerna måste ge människor mer makt att påverka sitt liv och större möjligheter till det liv man önskar.  I Sverige har vi gjort stora framsteg, men stereotyper och ojämlik behandling fortsätter och rasismen ökar. Vi lever i ett samhälle där våra grundläggande demokratiska rättigheter framstår som så självklara att de inte behöver försvaras och där vi tar allting för givet och självklart. Vi pratar dagligen om våra demokratiska fri- och rättigheter, men väldigt sällan om våra demokratiska skyldigheter. Handlar inte demokrati om att förändra något till det bättre för alla?
Berömda Olof Palme tal:

”den som fullt ut antagit den demokratiska likvärdighets-principen kan sedan inte efter eget behag avgränsa den till vissa livsområden”
och att de   ”demokratiska rättigheterna inte bara är förbehållna ett visst skikt av samhället”. och

”Det får inte finnas vi och dom - det finns bara vi”
                                                                                  NATIVE AMERICAN WISDOM FILOSOFI

Att få mänskligheten på detta klot att börja leva efter dessa Native Americans visdoms filosofier är det enda alternativet att i ett längre perspektiv kunna överleva på denna planet – där de naturliga resurserna och klimatet är begränsade.

Som det nu är med vår egoistiska köp- och släng mentalitet så utarmar vi ju planeten i en alarmerande fart. Dessa är några av de visdomsord som vi måste acceptera och följa:

1)  Treat the earth well. It was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children. We do not inherit the Earth from our Ancestors,
       we borrow it from our Children.


2)  All men were made by the same Great Spirit Chief. They are all brothers. The Earth is the mother of all people, and all people should have equal rights upon it.

3)  Treat all men alike. Give them all the same law. Give them all an even chance to live and grow.

4)  When all the trees have been cut down, when all the animals have been hunted, when all the waters are polluted, when all the air is unsafe to breathe,
                                                                                      only then will you discover you cannot eat money.


5) 
I do not think the measure of a civilization is how tall its buildings of concrete are, But rather how well its people relate to their environment and fellow man.

6)  Treat the Earth and all that dwell thereon with respect.

7)  Show great respect for your fellow beings. Work together for the benefit of all

8)  Give assistance and kindness wherever needed.

9)  Be truthful and honest at all times.(Especially be truthful and honest with yourself)

10)  Take full responsibility for your actions

11)  We forget and we consider ourselves superior, but we are all part of the Creation
FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 1.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade
med förnuft och samvete och bör handla mot varandra i en anda av broderskap
 

Livets mest viktigaste fråga är Vad du gör för andra? - Martin Luther King Jr.

STÅ UPP FÖR MÄNSKLIGHETEN. EN FÖR ALLA – ALLA FÖR EN

Så låt oss nu alla tillsammans starta ett projekt för en bättre värld där alla människor på detta klot ska ha lika värde
och rätt till ett värdigt liv – oavsett var vi bor, religion, hudfärg, etnicitet. Eller om vi heter Kalle, Britta, Muhamad, Shaam
Vart är världen på väg? Vår planet för alla människor.
Endast när det sista trädet har dött
och den sista floden har förgiftats
och den sista fisken har fångats
då först vill vi fatta
att vi inte kan äta pengar
Vi måste alla se oss själva som en del av denna jord
Vi ärver inte jorden
från våra förfäder,
vi lånar den från våra barn
En vis man
vet inte allt,
endast dårar vet allting
De tio Native Americans Budord
W  Behandla jorden och allt som uppehåller sig därpå med repekt

W  Förbli nära till den Stora Anden

W  Visa stor respect för dina medmänniskor

W  Arbeta tillsammans till förmån för mänskligheten

W  Ge assitans och vänlighet varthelst det behövs

W  Gör det du vet som ska vara rätt

W  Se efter kroppens och själens välbefinnade

W  Ägna en sorl del av dina ansträngningar att handla rätt

W  Var alltid ärlig, hederlig och sanningsenlig

W  Ta fullt ansvar för dina handlingar